*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЕКТ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В ПИ119043, МЕСТНОСТ „ДЪЛБОК ДОЛ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БЕЛОСЛАВ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ.
10.11.2017
Приключиха дейностите по техническа рекултивация на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр.Белослав, община Белослав, което се реализира по одобрен проект от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, съгласно Договор за финансиранне № 11846 /28.07.2017., на стойност 990 234, 82 лв.
Извършени бяха рекултивационни мероприятия във връзка с изискванията на Наредба № 26/1996г. за оформяне и запечатване на тялото на отпадъците, защита от повърхностни и подпочвени води. Провежда се етап от биологична рекултивация на терена. Предметът на рекултивация не предвижда ползването на земите – тялото на депонираните отпадъци, в период от 30 години до окончателното разлагане на отпадъците.
На този етап с реализацията дейностите по проекта се постигнат следните общи цели:
• Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
• Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него;
• Намаляване на рисковете за човешкото здраве;
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата