*****************************************
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Новини
Местни данъци и такси
28.02.2014
ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИИ ТАКСИ ЗА 2014 г.ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 04.03.2014г.


Гражданите и представителите на фирмимогат да заплатят задълженията си къмобщинския бюджет за 2014г. или предходни периоди на касата наОбщина Белослав, в кметствата по населениместа или по банков път.

Служителите на дирекцията са наразположение на гражданите и представителитена фирми по всички въпроси, свързанисъс задълженията им  към местниябюджет с работно време от 8.30 ч. до 12.30 ч.и от 13.00ч. до 17,00ч.. Телефон за контакт05112/35-64

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР

ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ

ЗА 2014 г.

Вид назадължението

С 5% отстъпка

І

ІІ

ІІІ

ІV

- вноска

- вноска

- вноска

- вноска

1.

ДНИ и ТБО

01.03 –  30.04

01.03–30.06

до 30.10

 

 

2

Данък  върху МПС

01.03 - 30.04

01.03 -30.06

до 30.10

-

-

3

Патентен данък

до 31.01

до 31.01

до 30.04

до 30.07

до 31.10

 Дължимите местни данъци и такси можеда платите по банков път по сметка наОбщина Белослав, както следва:

Име на банката

ИНВЕСТБАНК АД

IBAN

BG44IORT73778413300000

BIC

IORT BGSF

Код

441400

Патентен данък

вид плащане

442100

Данък върху недвижимите имоти

 

442200

Данък върху наследствата

442300

Данък върху превозните средства

442400

Такса битови отпадъци

442500

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442800

Туристически данък

443400

Други данъци

446500

Глоби

448013

Такса куче

448007

Такса администр. услуги

 Напомняме на всички граждани ифирми с непогасени задължения за местниданъци и такси за предходни години, чеследва да предприемат мерки заиздължаването им в разумни срокове. Впротивен случай спрямо тях ще бъдатпредприети действия за принудителносъбиране, включително със съдебенизпълнител.


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата